ประกันภัยสุขภาพประกันสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วยอาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถยับยั้งได้ แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีได้ โดยไม่ส่งผลประทบต่อเงินออมของครอบครัว จากค่ารักษาพยาบาลที่ เราไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั้น ท่านสามารถทำประกันสุขภาพเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ใบสมัครรับตัวแทนประกันรถยนต์